Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

allisa.pl

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.allisa.pl.W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem serwisu jest PHU ALWALD Lisińska Ałła z/s ul. Duży Rynek 8, 87-300 Brodnica, o numerze NIP: 956-167-98-50Regon 871107373.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Sprzedającym – należy przez to rozumieć sklep internetowy www.allisa.pl;
 2. Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę składającą zamówienie w sklepie internetowym www.allisa.pl;
 3. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową www.allisa.pl.
 1. Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, w postaci bielizny. Sprzedaż prowadzona jest także w sklepie stacjonarnym w siedzibie właściciela serwisu.
 
 
§2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu internetowego: opisem produktu, cennikiem a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Podane ceny określone są w walucie polskiej (PLN), z uwzględnieniem podatku VAT.
 3. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Kupujący wybiera pozycje do koszyka.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia. Sprzedający w celu weryfikacji danych może kontaktować się także telefonicznie na podany przez Kupującego numer telefonu kontaktowego.
 5. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą wysłania przez Sprzedającego do Kupującego e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 1. dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie złożenia zamówienia;
 2. dla zamówień płatnych przelewem – w momencie wpłynięcia przelewu za złożone zamówienie na podany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 3. Cena wysyłki podana przez Sprzedającego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny wysyłki zamówienia poza granicę RP ustalane są indywidualnie.
 4. Zakupiony towar można opłacić:
 1. przy odbiorze przesyłki;
 2. osobiście w sklepie stacjonarnym właściciela serwisu;
 3. wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto:
Bank Millennium
11 1160 2202 0000 0002 5090 9439

 
 1. Termin płatności za złożone zamówienie wynosi 7 dni roboczych, po upływie którego zamówienie jest anulowane.
 2. W przypadku okazania się, iż towar jest niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego, który może zrezygnować ze złożonego zamówienia. Po rezygnacji ze złożonego zamówienia Sprzedający zwraca otrzymaną od Kupującego opłatę za zamówienie na podany numer rachunku bankowego.
 3. Kupujący może w terminie 14 dni od dostarczenia produktów odstąpić od umowy.
 4. W celu odstąpienia od umowy Kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do Kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego.
 5. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko wtedy, gdy zwracany towar nie nosi śladów korzystania innych niż wynikających z jego normalnego korzystania.
 6. Produkty podlegające zwrotowi na podstawie odstąpienia od umowy nie mogą być zabrudzone, uszkodzone, metki powinny być na swoim miejscu; towar należy odesłać w takim samym stanie, w jakim został przesłany do konsumenta.
 7. W przypadku dokonania przez konsumenta pomniejszenia wartości zwracanego towaru poprzez jego nieodwracalne uszkodzenie lub zabrudzenie sprzedawca dokona kompensacji wartości uszkodzenia przy zwracaniu kwoty, jaka została zapłacona za towar.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, przez co w szczególności należy rozumieć bieliznę i wyroby pończosznicze.
 
§ 3 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedającego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji, a takżeadres e-mail oraz numer telefonu;
 3. przedmiot reklamacji;
 4. przyczynę reklamacji;
 5. podpis.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.
 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.
 
 
§4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych i chroni dane osobowe Kupujących. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. Kupujący w każdym czasie ma wgląd do swoich danych, które może modyfikować lub usuwać.
 
 
§5 Postanowienia Końcowe

 1. Kupujący dokonując zakupów za pośrednictwem Sprzedającego akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za klauzulę abuzywną pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. Postanowienie Regulaminu uznane za abuzywne przestaje obowiązywać, a zamiast niego obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentóworaz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn.zm.).